No 10 (2016)

GISAP: Sociological, Political and Military Sciences

The GISAP: Sociological, Political and Military Sciences (GISAP:SPMS) is periodical scientific journal of the International Academy of Science and Higher Education (IASHE, London, UK). The GISAP: Sociological, Political and Military Sciences is peer-reviewed international research devoted to matters of Sociology, Political and Military sciences. 

Table of Contents

Articles

Riyaz Masalimov
PDF
Riyaz Masalimov, Railia Bikbaeva, Ramzil Gabdulhakov
PDF
Tetyana Voropaeva
PDF
Urte Lina Orlova, Vasilisa Bogdanova
PDF
Olga Shcherbakova, Evgenia Potravnaya
PDF
Yury Zharkov, Alexey Elkin
PDF
Aleksey Konovalov
PDF
Andrey Veremeychuk
PDF