QUANTITATIVE DETERMINATION OF ETHACYSINE IN TABLETS BY SPECTROFLUOROMETRY AS ITS SULFONE

Mykola Blazheyevskiy, Vladyslav Ievtukhov, Andrey Doroshenko

Abstract


The new method was elaborated for quantitative determination of ethacysine hydrochloride (the diethylamino analog of ethmozine) (ЕТ) in the form of corresponding sulfonic derivative obtained with the use of potassium hydrogenperoxomonosulphate, through the spectrofluorometry (λex = 264 nm/ λеm = 380 nm). Linear concentration dependence was preserved in the concentrations interval (1-8)∙10-6 mol/l ЕТ, lgI=97047c – 0.003 (r=0,999). LOQ =1.1∙10-6 mol/l. It was showed that in the determination of ET in the tablets 50 mg (Olainfarm, Latvia) using the developed method, RSD =1.7% (accuracy, δ =- 0.2%).


Full Text:

PDF

References


Kovalenko V.N. Compendium 2014 – medicine drugs. K. Morion. 2014 – 2448 p. (Russian)

Prokof'eva V.I., Chernova S.V., Kashtanova V., Shavratskii V.Kh., Gneushev E.I. Use of high-performance liquid chromatography in the evaluation of purity of ethacizine., Pharm. Chem. J. – 1990.,Vol. 24, No. 4., pp. 306-307.

Beloborodov V.L., Zalesskaya M.A., Tyukavkina N.A. Quantitative Determination of Metacizine Components in Biological Fluids., Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal [Pharmaceutical Chemistry Journal]. – 2000., Vol. 34, No. 12., pp. 41-44. (Russian)

Kubrak Z. V., Popova V. I. Quantitative determination of ethacizine by UV spectrophotometry. Farmatsevtychnyi Zhurnal (Kiev). – 1992, No. 1., pp. 79-80. (Ukrainian)

Kubrak Z.V., Byeikin S.H. Ethacizine determination in biological fluids., Zhurnal (Kiev). – 1989., No. 2., pp. 69-70. (Ukrainian)

Kuvyrchenkova I.S. Methods of analysis of phenothiazine derivatives., Pharmacy. – 2006., No. 6., pp. 18–21. (Russian)

Mohamed F.A. Spectrofluorimetric determination of chlorpromazine hydrochloride and thioridazine hydrochloride., Anal. Lett. – 1995., Vol. 28, No. 14., pp. 2491-2501. https://doi.org/10.1080/00032719508004030

Yang G.J., Qu X.L., Shen M., Qu Q.S., Wang C.Y., Zhu A.P., Hu X.Y. Trace measurement of phenothiazine drugs in tablets by micellar-enhanced fluorophotometric method., Fluoresc. – 2007., Vol. 17, No. 2., pp. 119-126. https://doi.org/10.1007/s10895-007-0165-5

Shlyusar O.I., Blazheyevs’kyy M.Ye., Aleksandrova D.I. Kil’kisne vyznachennya tryfluoperazyn v likars’kykh preparatakh metodom spektrofluorymetriyi u vyhlyadi S-oksydu [Quantitative determination of trifluoperazine in pharmaceuticals with the help of spectrofluorometry in the C-Oxide type]., Medychna khimiya [Medical Chemistry]. – 2012., T. 14, No. 2(51)., pp. 39-43 (Ukrainian)

Suslennikova V.M., Kiseleva E.K. Rukovodstvo po prigotovleniyu titrovannykh rastvorov [Guide for preparing the volumetric solutions]. – Leningrad., Khimiya [Chemistry], 1978. – 184 p. (Russian)

Spravochnik khimika-analitika., A.I. Lazarev, I.P. Kharlamov, P.Ya.Yakovlev, Ye.F. Yakovlev – Moskow., Metallurgiya, 1976. – 184 p. (Russian)

Yatsimirskiy K.B. Kineticheskie metody analiza [Kinetic methods of analysis]., Khimiya Publ., 1967. – 200 p. (Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:pmc.v0i8.1552

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
GISAP: Physics, Mathematics and Chemistry is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://www.physchemath.gisap.eu/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.physchemath.gisap.eu/editorial-policy