COMPETENCE AS AN INDICATOR OF EFFECTIVENESS OF TRAINING

Petro Atamanchuk, Arkadiy Kukh, Victoria Atamanchuk, Roman Bilyk, Alexey Nikolaev, Oksana Semernya Semernya

Abstract


Materials of report are related to brief presentation of the main results of the collective research of theoretical, methodological, technological and methodical nature, implemented by the Department of a technique of teaching physics and disciplines of the technological education industry of the Kamenetz-Podolsk National University named after Ivan Ogienko. Conceptual essence of scientific search, substantiations, findings, approbations and implementations concerns the innovation in solving the problem of competence-related (ideological) formation and development of an effective author's creed of a future teacher.


Full Text:

PDF

References


Atamanchuk P.S., Atamanchuk V.P. Menedzhment kachestva obucheniya budushchego uchitelya., nauchnnyye trudy [Future teacher’s training quality management., Scientific works]., SWorld. – Issue 3 (40). Vol. 7. – Ivanovo., Nauchnyy mir [The scientific world], 2015. – 97 p., pp. 41–52.

Atamanchuk P.S. Osnovi osobistísno oríêntovanoí̈ tekhnologíí̈ formuvannya fakhovikh yakostey maybutn'ogo uchitelya fíziki [Fundamentals of personality oriented technology of formation of professional skills of the future physics teacher]., P.S. Atamanchuk, V.V. Menderets'kiy., Naukoviy chasopis Natsíonal'nogo pedagogíchnogo uníversitetu ímení M.P. Dragomanova. Seríya No. 3., Fízika í matematika u vishchíy í seredníy shkolí: Zb. naukovikh prats' [Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov. Series No. 3. Physics and mathematics in higher and secondary schools: Collection of scientific papers] – Kiev., NPU named after M.P. Dragomanova, 2006., No. 2., pp. 15-17.

Atamanchuk P.S. Ínnovatsíyní tekhnologíí̈ upravlínnya navchannyam fíziki: monografíya. [Innovative technology of management in physics studies: monograph.], P.S. Atamanchuk. – Kam’yanets'-Podíl's'kiy., K-PDPÍ, 1999. – 172 p.

Atamanchuk P.S. Didaktichní osnovi formuvannya fíziko-tekhnologíchnikh kompetentnostey uchnív: monografíya [Didactic guidelines for the development of physical and technological competencies of students: monograph]., P.S. Atamanchuk, O.P. Panchuk. – Kam’yanets'-Podíl's'kiy., K-PNU, 2011. – 252 p.

Atamanchuk P.S., Samoylenko P.I., Sergeyev A.V. Teoretiko-tekhnologicheskiy aspekt ob"yektivizatsii kontrolya v obuchenii: ob"yekty i parametry kontrolya uchebnoy deyatel'nosti., Sredneye professional'noye obrazovaniye [Theoretical and technological aspect of objectivisation of control in training: objects and parameters of control over the educational activity., Secondary vocational education]. - 1995., No. 4-5., pp. 29-35.

Atamanchuk V. P. Osoblivostí zastosuvannya metodu proyektív u protsesí vivchennya anglíys'koí̈ movi., Suchasní osvítní tekhnologíí̈ navchannya u vishchíy shkolí: teoríya í praktika: Nauk. zb. [Features of application of the method of projects in the process of learning English., Modern educational technology of training in higher school: theory and practice: scientific collection] – Kam’yanets'-Podíl's'kiy., Aksíoma, 2008., pp. 88-95.

Atamanchuk P.S. Tematichní zavdannya yetalonnikh rívnív z fíziki. 7–11 klasi [Case tasks of reference level in physics for 7-11 grades]., P.S. Atamanchuk, A.M. Kukh. – Kam’yanets'-Podíl's'kiy., Abetka–NOVA, 2004. – 136 p.

Atamanchuk P.S, Kukh A.M. Uzgodzhennya normativnikh kriteríí̈v otsínyuvannya navchal'nikh dosyagnen' uchnív z vimogami osobistísno oríêntovanogo navchannya fíziki. Fízika ta astronomíya v shkolí [Harmonization of the normative criteria for assessing the students' knowledge with the requirements of personality-oriented physics teaching. Physics and Astronomy in school]. - 2002., No. 1., pp. 17-20.

P.S. Atamanchuk. Upravleniye protsesom stanovlennya budushchego pedagoga. Metodologicheskiye osnovy: Monografiya [Managing the future teacher formation process. Methodological basis: Monograph]. – Palmarium Academic Publishing ist ein Imprint der, Deutschland, 2014. – 137 p. (ISBN: 978-3-639-84513-6).

Zakon Ukraí̈ni «Pro vishchu osvítu»: chinne zakonodavstvo (Oficial'nyj tekst) [Law of Ukraine "On Higher Education": current legislation (Official text)]. – Kiev., Palivoda A.V., 2014. – 100 p.

Semernya O.M. Osnovi metodologíí̈ díêvogo navchannya maybutníkh uchitelív fíziki: monografíya. [Fundamentals of the methodology of effective training of future physics teachers: monograph]., O.M. Semernya. - Kam'yanets'-Podíl's'kiy., Kamenetz-Podolsk National University named after I. Ogienko, 2012. – 376 p.

https://doi.org/10.18007/gisap:es.v0i11.1447

Pedagog-fizik XXI veka. Osnovy formirovaniya professional'noy kompetentnosti: Monografiya [Physics teacher of the XXI century. Fundamentals of the professional competence formation: Monograph]., Atamanchuk P.S., Nikiforov K.G., Gubanova A.A., Myslinskaya N.L. - Kaluga – Kamenets-Podol'skiy., Publishing house of the KSU named after K.E. Tsiolkovsky, 2014. - 268 p. (ISBN: 978–5–88725–341–1).

Anan'yev B.G. O problemakh sovremennogo chelovekoznaniya [On the problems of modern humanism]. – Moskva., Nauka [Science], 1977., pp. 1-390.

Vygotskiy L.S. Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical psychology]., ed. by V.V. Davydova. - Moskva, Pedagogika [Pedagogy], 1991. - 480 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:es.v0i13.1570

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
GISAP: Educational Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://www.education.gisap.eu/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.education.gisap.eu/editorial-policy